“ROC Eindhoven en de samenwerkende kenniscentra slaan de handen in elkaar”

De kracht van samenwerking
09-02-2011    Redactie    Nieuwsarchief

De kracht van samenwerking

Het gaat dan om jongeren die: Het gaat dan om jongeren die: een opleiding willen volgen of volgen maar een verkeerde beroepskeuze hebben gemaakt, jongeren die werken en leren willen combineren maar er niet altijd in slagen tijdig een leerwerkbaan te vinden, of er niet in slagen tijdens de opleiding de leerwerkbaan te behouden. Samenwerking stond centraal en een groot deel van de middag werd besteed aan onderlinge, sectorale, kennisuitwisseling en het maken van concrete afspraken op branche- en schoolniveau.

ROC Eindhoven voert vanaf 2002 een actief VSV-beleid en is vanaf 2008 medeondertekenaar van het convenant ‘Aanval op de Uitval”. Hoewel de resultaten van het VSV-beleid binnen het ROC bemoedigend zijn, weet men tegelijkertijd dat men er nog lang niet is. Als belangrijke uitdaging op dit moment ziet het ROC de versterking van de samenwerking met het bedrijfsleven en de afstemming van het opleidingenaanbod op de vraag van de arbeidsmarkt. Dat is dan ook de reden dat men op 18 januari een ontmoeting organiseerde tussen alle BPV- verantwoordelijke directieleden van het ROC en de regiomanagers van de verschillende kenniscentra in Zuidoost-Brabant.

Mérie Michels, regiocoördinator Zuidoost Nederland van Colo, gaf als eerste een toelichting over de wijze waarop overheid, onderwijs en ondernemers elkaar regionaal versterken en de rol die de kenniscentra daarin spelen. Zij deed dit aan de hand van het BPV-protocol waarin (sectoraal) afspraken zijn/worden gemaakt tussen het kenniscentrum en het ROC over de wijze waarop de samenwerking wordt vormgegeven tussen leerling, onderwijsinstelling, leerbedrijf en kenniscentrum. Mede door deze bindende afspraken kan vervolgens gekeken worden hoe je ook de regionale slagkracht vergroot en elkaar aanvult op thema’s als bijvoorbeeld afstemming onderwijs arbeidsmarkt of bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie en beroepenvoorlichting.

Antoine Wintels, voorzitter van het College van Bestuur gaf duidelijk aan welke kansen hij ziet in het verder versterken van de samenwerking met bijvoorbeeld de technische sector of de zorgsector in de regio Zuidoost-Brabant. Hij achtte intensieve samenwerking noodzakelijk om als kennisinstelling een regionale rol te kunnen vervullen en tijdig de juiste studenten af te leveren. Bedrijfsleven en het ROC zijn van elkaar afhankelijk en dienen elkaar op basis van copartnerschap te vinden.

Na een korte pauze verdeelde het gezelschap zich in kleine groepjes om op schoolniveau per branche te verkennen welke aanvullende afspraken gemaakt konden worden. Als leidraad voor de afspraken werd een overdrachtproces vmbo-mbo gehanteerd en werden de diverse processtappen nagelopen op aanwezige samenwerking of ervaren knelpunten. Resultaat van de middag waren een aantal ingevulde formats waarin gezamenlijke afspraken vermeld stonden. Afspraak naar de aanwezigen werd gemaakt een totaaloverzicht op te stellen en terug te koppelen en daar waar afspraken met het voortgezet onderwijs opgepakt dienen te worden hiervoor de komende bijeenkomst van het regionale netwerk VMBO-MBO te gebruiken. Inmiddels heeft ook een verkennend gesprek plaatsgevonden tussen Antoine Wintels en Mérie Michels met als insteek de regionale samenwerking en versterking tussen onderwijs en kenniscentra. Wordt dus vervolgd.