Niemand de deur uit… zonder diploma!

Dertigtal projecten
27-08-2014    Redactie    Nieuwsberichten

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat geldt ook voor de VSV projecten die extra ondersteuning kunnen bieden zodat leerlingen en studenten met plezier aan hun opleiding beginnen én deze ook afmaken. 

Accent op samenwerken
In dit nieuwe schooljaar, dat tevens het laatste jaar van het huidige 3 jarige convenant ”Aanval op schooluitval Regio 37” is, ligt het accent op projecten waarin samengewerkt wordt tussen VMBO, MBO, gemeenten, bedrijven en andere partners, die studenten kunnen helpen bij afronden van hun opleiding en het vinden van werk.  

We weten dat we moeten samenwerken om te voorkomen dat jongeren voortijdig en zonder diploma de school verlaten of bij overstappen tussen wal en schip vallen. De uitval is de laatste jaren aanzienlijk minder geworden. De norm voor 2015 is echter nog niet gehaald en dat vraagt dus nog om gerichte interventies.

Veel goede voorbeelden
Naast de positieve resultaten hebben we ook veel goede voorbeelden van activiteiten en interventies die aantoonbaar effect hebben. Er staan er al verschillende op onze website: het is de moeite waard om daar eens rond te kijken. Heb je het artikel al gelezen over het project van de opleiding Automotive van het Summa College om de overstap van VMBO naar MBO makkelijker te maken? ‘Aangemeld? We laten je niet meer los!’. Er wordt ook een catalogus gewerkt waarin de werkwijzen, ontwikkelde draaiboeken en instrumenten voor iedereen toegankelijk zijn. Als de catalogus beschikbaar is krijgt u hierover bericht.

Nieuwe projecten
Ook dit jaar start er weer een dertigtal projecten. Tijdige signalering van verzuim en achterliggende problemen, het versterken van contacten tussen scholen en gemeenten en een warme overdracht van leerlingen bij overstapmomenten, blijken het meest effectief en hebben prioriteit gekregen bij de toekenning van de projectaanvragen. 

Goede invulling van het passend onderwijs en LOB
Wij merken dat de invoering van passend onderwijs, de verkorting van opleidingen in het MBO, de start van entree-opleiding in plaats van AKA en het langzame herstel van de economie de toegankelijkheid bemoeilijkt en meer afstemming en inspanning vraagt van scholen. Bovendien is de problematiek van de (harde kern van) VSV –ers vaak complex is en heeft vaak te maken met de thuissituatie, medische en sociale problemen en beperkingen. Een goede invulling van het passend onderwijs en LOB is ook een middel om het aantal VSV-ers verder terug te dringen.

We wensen collega’s en alle leerlingen en studenten een boeiend en succesvol jaar en staan altijd open voor vragen en suggesties.

Anja Wassing (programmadirecteur)

Floortje , Claudine, en Saskia (projectondersteuners

In de volgende nieuwsbrief besteden we weer aandacht aan de actuele en streefcijfers van VSV. De norm voor 2015 is echter nog niet gehaald en dat vraagt dus nog om gerichte interventies.