DUO onderzoek VSV maatregelen convenantperiode 2012-2015

Effectiviteit en succes maatregelen
24-04-2014    Redactie    Nieuwsberichten

In opdracht van het ministerie van OCW heeft DUO een onderzoek uitgevoerd naar de 299 onderwijs gerelateerde maatregelen die binnen 35 RMC-regio’s zijn ingevoerd tijdens de convenantperiode 2008-2012. Het onderzoek van DUO heeft zich gericht op de vraag welke samenhangende informatie kan worden gehaald uit de eindrapportages over de besteding van de gelden. De conclusies van dit onderzoek kunnen de gemeenten, scholen en regio’s verder helpen in de uitvoering van hun beleid en het verder bestrijden van schooluitval in de huidige convenantperiode 2012-2015.

Soort maatregelen
Uit het onderzoek is gebleken dat de focus bij de RMC-regio’s voornamelijk op drie onderwerpen ligt:

  • de aansluiting tussen het vmbo en het mbo;
  • De loopbaanoriëntatie en begeleiding van scholieren;
  • Het verbeteren van het verzuimbeleid.

De betreffende maatregelen worden door de regio’s ook als het meest effectief gezien. Van deze drie maatregelen is het meest geïnvesteerd in de maatregelen om de aansluiting tussen het vmbo en het mbo te verbeteren.

Effectiviteit maatregelen
Er zijn geen harde conclusies te trekken over effectiviteit van de maatregelen. Datzelfde geldt voor de investering per maatregel en opbrengst in vermindering van voortijdig schoolverlaten (hoeveel euro’s zijn er nodig om één vsv-er minder te krijgen). Wat deze analyse wel oplevert:

  • maatregelen gericht op aansluiting vmbo-mbo vergen de grootste investering ;
  • verbetermaatregelen zorg zijn relatief het duurst;
  • de laagste investering en kosten zitten bij de inzet van aantrekkelijke lesprogramma’s.

Omdat vsv een complex van problemen is, is ook een combinatie van maatregelen in onderlinge samenhang noodzakelijk en effectief. Deze integrale aanpak is in elke regio terug te vinden.

Succesfactoren maatregelen
Projectleiders scholen en RMC-coördinatoren geven aan dat de belangrijkste succesfactoren voor de maatregelen de volgende zijn:

  • Breed draagvlak;
  • Snelle invoer;
  • Maatwerkmogelijkheden;
  • Veelzijdige aanpak.

 Voortzetting en inbedding maatregelen
De helft van de 299 maatregelen is na de eerste convenantperiode structureel ingebed. Bijna 30% van de maatregelen wordt, al dan niet in aangepaste vorm, voortgezet in de tweede convenantperiode. Uiteindelijk zijn tijdens of aan het eind van de looptijd van deze eerste convenantperiode 2008-2012 slechts enkele maatregelen (voortijdig) stopgezet, bijvoorbeeld omdat de maatregel te kostbaar was.

Succesfactoren VSV-beleid
De aandacht op politiek en bestuurlijk vlak, ondersteund door vsv-cijfers, heeft voor grotere betrokkenheid gezorgd bij de vsv-problematiek. De vsv-aanpak heeft intensieve regionale samenwerking gecreëerd.

Wil je het rapport lezen? Dat kan hier: 
Rapport VSV maatregelen convenantperiode (2010-2012) (pdf)
Bron: ‘Een analyse van de informatie uit de eindrapportages eerste convenantperiode (2010-2012)’, rapport is opgesteld door DUO Maatwerk Uitvoering Onderwijsbeleid, November 2013.