Instrumenten


Ook de aanpak tussen 2012 en 2015 wordt strenger met meer verantwoordelijkheid in de lijn en minder bij projectfunctionarissen. Samenwerkende onderwijsinstellingen en gemeenten houden elkaar scherp (in de gaten) en spreken elkaar aan op het elkaar tijdig informeren, het nakomen van afspraken en het behalen van afgesproken opbrengsten.  Met die aanscherpingen heeft men vertrouwen in het behalen van een hoge ambitie n.l.  het terugdringen van zo’n 1250 voortijdige schoolverlaters in 2015. Om deze strenge aanpak vanaf het begin met een duidelijke structuur te ondersteunen is een z.g. VSV managementplan opgesteld, waarin iedere geleding  kan terugvinden wat zijn taken en bevoegdheden zijn.

Programma managementplan

Naast een intensieve aanpak en een duidelijke focus op de belangrijkste probleemgebieden, wil de regio iedere rechtstreeks, maar ook niet-rechtstreeks betrokkene  tijdig en zo volledig mogelijk informeren over de voortgang van het VSV programma. Daarvoor is een informatie- en communicatieplan opgesteld. Het periodiek verschijnen van Nieuwsbrieven is een onderdeel van dit plan. De eerste Nieuwsbrief is in oktober verschenen en inmiddels op de website terug te vinden. Iedereen kan zich voor deze Nieuwsbrief aanmelden.

Informatie- en communicatieplan

Omdat de regio over de resultaten van de afgelopen convenantperiode niet tevreden is, wil men er vanaf 2013 een schepje bovenop doen. Dat betekent b.v. dat er meer focus zal komen op die plekken waar de meeste schooluitval plaatsvindt. Een regionale analyse, uitgevoerd door het KBA (Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt) heeft geleerd dat er een 6-tal probleemgebieden zijn waar grote schooluitval is en m.n. in de beide ROC’s in de regio: ROC Eindhoven en ROC Ter AA.

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant

In de laatste week voor de zomervakantie heeft ROC Eindhoven namens de regio Zuidoost-Brabant  een aanvraag bij OCW ingediend om de komende jaren opnieuw een regionaal onderwijsprogramma te kunnen uitvoeren met als doel zoveel mogelijk jongeren, minstens op het niveau van een startkwalificatie, aan een diploma te helpen . Inmiddels is de goedkeuring ontvangen en is er zo’n € 6.000.000,= beschikbaar voor de komende 3 schooljaren om een gezamenlijk VSV programma uit te voeren.

Aanvraagformulier