Nieuwsbrief april 2013

De regionale VSV cijfers bekijkend, heeft de Stuurgroep geconstateerd dat we er steeds beter in slagen om de dalende lijn in het aantal voortijdige schoolverlaters vast te houden. De leden hebben opnieuw vastgesteld dat de aangebrachte focus in het VSV programma voortgezet moet worden. De regionale cijfers riepen ook vragen op b.v. hoe verhouden deze zich tot de landelijke cijfers en normen van OCW, hoe kunnen we inzicht krijgen op verschillende opleidingsniveaus en per instelling? In een extra Stuurgroep op 13 juni zal men hier verder op inzoomen en indien gewenst een of meer bestuurders van scholen uitnodigen als de VSV cijfers daar aanleiding toe geven. Verder ontstond er een eerste discussie over de doelmatigheid van sommige opleidingen in deze regio. Deze discussie zal de komende tijd verder aandacht krijgen evenals het bespreken van mogelijkheden om de ouderbetrokkenheid in het MBO te versterken omdat het een van de belangrijke succesfactoren blijkt te zijn in de aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Tijdens de bijeenkomst op 15 maart j.l. werden 2 nieuwe leden welkom geheten: Peter van de Eijnde van het Vakcollege Helmond, die vanaf dat moment het stokje overnam van Cor Kuijpers en Wido Bijlmakers, beleidsmedewerker van de gemeente Helmond.
De huidige samenstelling biedt alle mogelijkheden een goede adviesrol in te vullen naar de  Stuurgroep. Tevens zijn alle leden van het PMT in staat een coördinerende rol in te vullen naar de eigen achterban om draagvlak voor de VSV aanpak te creëren en betrokkenheid te versterken.
Vanuit de gemeente Eindhoven werden regionale VSV–cijfers gepresenteerd  (zie 2 bijlagen) en werd door het PMT gefocust op m.n. die cijfers die aanleiding gaven tot verder onderzoek en inzicht om de cijfers beter te kunnen verklaren. Zo blijkt b.v. dat er van alle vsv-ers in de regio slechts een heel gering percentage wordt gemeld bij het verzuimloket. Landelijke cijfers wijzen echter anders uit. Reden voor verder onderzoek. De leden hebben zichzelf de opdracht gegeven om op de scholen uit te zoeken waarom in onze regio een ander beeld is te zien. Per school wordt aan de directie de vraag voorgelegd om de cijfers te verklaren.
Ook met de informatie over aanmelding en plaatsing in de regionale web applicatie “Na het VO.nl” gaan de leden op pad om in de scholen te achterhalen waarom de uiterlijke aanmelddatum van 15 maart voor sommige scholen niet haalbaar was en wat daarvoor moet veranderen. In het volgende PMT worden de bevindingen teruggekoppeld en gekeken of en hoe we dit in de volgende fase kunnen oppakken.
Mocht u over de 2 bijlagen vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij Marieke Poos van de gemeente Eindhoven. m.poos@eindhoven.nl tel: 0402382870
Tot slot werd ook de inhoudelijke voortgang binnen de verschillende werkstromen kort besproken. Als bijlagen treft u de uiteindelijke rapportage aan zoals hij naar de Stuurgroep is gegaan. (1 bijlage)

Bijlage VSV in Beeld 15 maart 2013
Bijlage Na het vo 15 maart 2013

Op 6 juni wordt in het platform van contactpersonen VSV uitgebreider ingegaan op de concrete invulling van de acties in de projectplannen, de successen en de “worstelingen”.
Aan diverse projectleiders zal gevraagd worden om hun project te presenteren, zodat u in de gelegenheid bent om verdere vragen te stellen en contacten te leggen.

Al meteen na de werkconferentie is een brief gestuurd door de voorzitter van de Stuurgroep VSV, dhr. Antoine Wintels. Hij bedankte eenieder voor de bijdrage die men aan de opbrengsten van die dag heeft geleverd. Hieronder staan de belangrijkste opbrengsten nog eens op een rijtje en de wijze waarop deze op dit moment worden opgepakt.

1. We moeten de wederzijdse verwachtingen van vmbo en mbo bij de overstap van leerlingen naar het mbo beter vaststellen, waarmee het doorstroomportfolio een effectievere rol kan krijgen. Dat betekent dat het MBO een leerling accepteert als het VMBO een zorgvuldig advies afgeeft en omgekeerd dat het MBO het VMBO zal aanspreken als in het doorstroomportfolio  relevante informatie ontbreekt. Wordt uitgangspunt van de acties in de projecten van werkstroom 3, Doorlopende leerlijnen

2. Het wederzijds vertrouwen tussen VMBO en MBO zal groeien als men elkaars onderwijs- en leerling kenmerken beter leert kennen. Docenten uitwisseling vindt plaats als eerste fase in de “groeiperiode” in de projecten van werkstroom 3, Doorlopende leerlijnen

3. We moeten het keuzeproces in het vmbo nog verder verbeteren, waarbij ook rekening wordt gehouden met het arbeidsperspectief en de doelmatigheid van opleidingen in onze regio en de effecten die dat gaat hebben op het aannamebeleid bij het MBO. De discussie is op bestuurlijk niveau opgepakt en wordt landelijk aangejaagd vanuit het SBB.

4. Een eerste regiobijeenkomst over het versterken van ouderbetrokkenheid ook in het MBO staat inmiddels gepland op 17 mei a.s. in de ochtend. Aanmelding is mogelijk via Monaim Benrida, accountmanager OCW m.benrida@minocw.nl tel: 0615038491

5. Verdiepend onderzoek naar verzuimgedrag van leerlingen als belangrijkste indicator van dreigende uitvalgebeurt inmiddels m.b.v. van de regiogegevens hierover. PMT leden gaan op nader onderzoek uit.

6. Het regionaal inrichten van een breder plusaanbod voor alle overbelaste jongeren in de regio, breder dan de aanwezige fysieke plusvoorzieningen. Op 13 juni a.s. worden de contourenplannen voor beide sub regio’s in Zuidoost-Brabant door leden van de Stuurgroep gepresenteerd.

7. Het versterken van de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor het beter begeleiden van de leerlingen die een BBL volgen in het mbo wordt binnen enkele opleidingen opgepakt door gezamenlijk ( onderwijs en bedrijf) bespreken van studenten die zijn ontslagen, geen werk hebben gevonden e.d.

8. Het versterken van de samenwerking in de keten vmbo-mbo-gemeente m.n. bij de bovengenoemde voorstellen wordt m.n. op dit moment al vormgegeven via het monitoren van de VSV cijfers binnen de 4 werkstromen en het uitzetten van zinvolle acties binnen de programmastructuur.


Download Nieuwsbrief Bijlage VSV in Beeld 15 maart 2013 Bijlage Na het vo 15 maart 2013


Tags