‘We laten voortijdige schoolverlaters minder snel los.’

Afdeling Leerplicht en RMC


Sjors Peeters, hoofd van de afdeling Leerplicht en het RMC in de regio Helmond

Voorheen werd tijdens het zomerreces al met tal van maatregelen geprobeerd om zoveel mogelijk jongeren binnenboord te houden. De praktijk heeft echter laten zien dat het nodig is om de teugels nog strakker aan te trekken. ‘Uit de cijfers van vorig jaar bleek dat de regio Zuidoost Brabant met zijn schooluitval in de zomer achterloopt bij andere regio’s in het land. Dat willen we recht trekken.’ Richtpunt van de ‘zomeractie 2011’ is het MBO. ‘Daar noteren we het grootste aantal afvallers en kunnen we dus de grootste klappers maken’. Kern van de maatregelen tegen de zomerdip is een plan van aanpak dat uit diverse stappen bestaat. ‘De ROC’s maken per team lijsten van de zittende leerlingen. Dan kijken zij bij elke leerling via een reeks vragen wat zijn of haar status is. Dat zijn vragen als: zit hij volgend jaar in dezelfde opleiding, gaat hij met een diploma weg, naar een andere richting in het onderwijs, naar een andere school, of is het niet duidelijk waar een leerling blijft? Vervolgens gaan we met de uitkomsten van deze stand van zaken verder aan de slag.’

Afstemming

Dat laatste houdt in dat per leerling door trajectcoaches gecontroleerd wordt of hij op zijn nieuwe opleiding of school al geplaatst is. Waar er twijfels zijn of ondersteuning nodig is, wordt er contact opgenomen met de betreffende leerling. Waar leerlingen dreigen af te haken gaat de trajectcoach te rade bij de leerplichtambtenaren of het RMC. Ook als niet bekend is welke route een leerling genomen heeft komen bovengenoemde instanties in het geweer. ‘Afstemming is een belangrijk onderdeel van deze zomeractie. Via het jongerenloket moet het bijvoorbeeld ook mogelijk zijn om een overstap te maken naar een BBL opleiding.’ Als epiloog controleren de ROC’s in Eindhoven en Helmond, de gemeenten en het RMC in augustus nog een keer of de leerlingen conform de uitkomsten van de vragenlijst van voor de vakantie goed terecht gekomen zijn. Bij de leerlingen waar dat nodig is, ondernemen leerplicht en RMC vervolgacties.’ Volgens Peeters beginnen ook de scholen zich steeds meer te roeren in de strijd tegen voortijdige schooluitval. ‘Het ROC in Eindhoven bijvoorbeeld houdt de hele vakantietijd zijn servicebureau open voor aanmeldingen. In die tijd blijven medewerkers ook actief op zoek gaan naar vroegtijdige afvallers.’