Het programmateam kijkt terug en geeft advies voor de toekomst.

Successen van 2012-2016
03-02-2017    Redactie    Nieuwsberichten

v.l.n.r. Annie van Doremalen, Angelique van Aalst, Floortje van der Meer, Anke Coolen


De convenant periode 2012-2016 zit erop. Reden voor het programmateam om terug te kijken, maar ook vooruit. Zorg ervoor dat nog minder jongeren school verlaten! De vijf thema’s van het programma, aangevuld met het aanbod voor overbelaste jongeren hebben gedurende de convenant periode de volle aandacht gehad. Binnen ieder thema zijn in de regio diverse projecten actief geweest. Zie hier bijvoorbeeld de projecten van 2015-2016.

Signalen
De reden dat een jongere de school verlaat is uiteraard zeer divers. Veel voorkomende signalen die ons bereikten waren dat het onderwijs onvoldoende uit zou dagen, dat niet elke jongere in beeld is, dat ouders soms te weinig betrokken zijn, dat VSV ontstaat door het niet kunnen vinden van een leerwerkbaan, dat VSV ontstaat vanwege een verkeerde beroepskeuze en dat sommige jongeren extra steun nodig hebben omdat zij ‘overbelast’ zijn.

Dit heeft geresulteerd in maatregelen passend bij een vijftal thema’s aangevuld met het aanbod voor overbelaste jongeren.

Blijf in verbinding; ga in dialoog met de student en schep voorwaarden voor een goed pedagogisch klimaat
Coach naar werk; begeleid jongeren naar een leerwerkbaan
Ontwikkel aantrekkelijk onderwijs; daag de jongere uit
Geef ouders een stem; betrek ouders bij het onderwijsproces
Maak ruimte voor de keuze; goede oriëntatie op opleiding en beroep


Successen
Diverse maatregelen hebben prachtige successen opgeleverd waarover het programmateam veelvuldig heeft bericht in de nieuwsbrieven en de productencatalogus. Denk aan de gecombineerde leerweg BOL/BBL, 040 projects, de pedagogisch conciërge, ondersteuningsruimte, ouderbetrokkenheid, samenwerking VO-MBO, extra toegang, etc.

Deze maatregelen hebben we financieel en inhoudelijk ondersteund en in de meeste gevallen is VSV verminderd. Veel van deze activiteiten behoren tot de basisactiviteiten van het onderwijs, de onderwijsinstellingen zetten deze zelf voort. We hebben dan ook ingezet op borging en zien dat dat op veel plekken gerealiseerd is.

Advies voor de toekomst
Het nieuwe convenant richt zich op instelling overstijgende maatregelen die de reguliere verantwoordelijkheid te boven gaat. Een effectieve samenwerking tussen de verschillende scholen en gemeenten vormen het belangrijkste fundament voor een effectief programma. Gezien een aantal van de uitgevoerde activiteiten voldoen aan dat criterium adviseert het programmateam de stuurgroep om deze voort te zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om doorstroom coaching, job coaching voor kwetsbare jongeren en plusvoorzieningen.

Het huidige programmateam neemt afscheid.
Op dit moment is het (nog) niet duidelijk wanneer en in welke vorm een nieuw programmateam samengesteld wordt. De stuurgroep buigt zich over de programmastructuur en het aantal projecten dat ondersteund wordt door het programma. Daarom willen wij u hartelijk bedanken voor uw inzet om voortijdig schoolverlaten te verminderen. Wij hopen dat uw aandacht voor VSV onverminderd blijft bestaan en u gebruik blijft maken van de good practices die u hier kunt downloaden.

Sommige projecten maken concreet het verschil: de leerplichtplusambtenaar die op een aantal locaties van het Summa College aanwezig is, zorgt ervoor dat ook de 18 jarige student goed gevolgd wordt door zowel de school als de gemeente. Het aantal vsvs-ers is voor >80% 18 jaar en ouder. Het project Doorstroomcoach zorgt voor een goede verbinding tussen het vo en het mbo, waardoor leerlingen een zachte landing kunnen maken binnen het mbo’

Annie van Doremalen, Programmadirecteur

Het slagen van een project inspireert mij enorm. Wat ben ik trots als ik zie dat het VSV cijfer daalt! Als administratief ondersteuner heb ik dit van dichtbij kunnen volgen.

Angelique van Aalst, Administratief ondersteuner

Het enthousiasme waarmee projectleiders en –medewerkers mij telkens weer ontvingen om te vertellen over de wijze waarop ze ‘hun’ jongeren helpen om op school te kunnen blijven maakt me trots. Dat ik het proces van vallen en opstaan heb mogen volgen en af en toe advies heb kunnen geven geeft mij een voldaan gevoel.

Floortje van der Meer, Inhoudelijk ondersteuner

Het was mooi om de projecten te ondersteunen en te ervaren hoe betrokken iedereen is bij onze jongeren. Iedereen wil de jongeren een helpende hand toesteken en is bevlogen om ze te begeleiden naar een diploma. Ik ben trots op de stappen die er zijn gezet.

Anke Coolen, Inhoudelijk ondersteuner