Verslag ouderbetrokkenheid, 10 december 2015

Start in de periode van vrede en niet in de periode van oorlog
16-02-2016    Redactie    Nieuwsberichten

"Family jump" by Evil Erin

Aanleiding voor dit project was een onderzoek naar verzuim. Belangrijkste reden van verzuim bij navraag: 30% gaat te laat naar bed. Dit is de aanleiding geweest om ouders bij dit proces te betrekken. Want daar hebben wij als school geen invloed op.

Ouders gaan er nog weleens ten onrechte van uit dat studenten gemotiveerd zijn omdat het een beroepsopleiding is. Maar er zijn nog veel meer factoren die van invloed zijn op de aanwezigheid van studenten.

We overladen de ouder met informatie over onze opleiding. Via de voorlichtingsavonden, open dagen, open avonden, nieuwsbrieven, informatiegidsen, enquêtes, etc..... Maar, is dit wel de informatie en betrokkenheid die ouders willen en nodig hebben? En, wat is dan de juiste vorm van informatie verstrekking? Eén van de onderwijsteams van Summa college vroeg zich dit af toen en besloten een ouderpanel op te richten.

3 belangrijke pijlers:

 1. Informeren
  Zorg dat de ouders alle informatie krijgen. Deel de informatie.
 2. Communiceren
  Ga steeds in gesprek met student en ouders. Alleen informatie geven is niet voldoende.
 3. Gezien worden
  Door tijdig in contact te gaan voelen zowel de ouders als studenten dat ze gezien worden. 

De initiatieven zijn zeker niet spectaculair maar gebeurden vaak nog niet in het mbo.

Hoe zetten we ouders in? 

 • Ouderpanel uitspreken wat de behoefte en verwachting is van beide partijen.
 • Dit ouderpanel fungeert als klankbord.
 • En als netwerk.

Belangrijkste succes

Contact met ouders als het goed gaat! Investeren in de relatie draagt ertoe bij dat minder ‘reparatiegesprekken’ gevoerd moeten worden als het wat minder goed gaat met een student.


3-tal vormen van ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 1.0
Eenzijdige communicatie, school bepaalt inhoud.

 

Ouderbetrokkenheid 2.0
Tweezijdige communicatie zonder dat er sprake is van een samenwerking

 

Ouderbetrokkenheid 3.0
School en ouders delen informatie over en werken samen aan hetzelfde doel.

Bij Ouderbetrokkenheid 1.0 communiceert de school nog heel vaak over wat zij belangrijk vindt of hoe zij de oplossing van de problemen van de leerling (of de school?) ziet.

Ouders moeten zich veelal schikken in het spoor van de school en dat leidt dikwijls tot frustratie en ergernis. 

Bij Ouderbetrokkenheid 2.0 is sprake van wederzijds zenden, maar ouders en leraren opereren nog steeds vanuit aparte werelden die soms maar moeilijk bij elkaar komen. Scholen ervaren ouders al gauw als lastig. Ouders voelen zich vaak niet gehoord door de leraren en niet betrokken bij de school omdat ze niet medeverantwoordelijk worden gemaakt voor het ontwikkelproces van hun kind en dus het functioneren van de school.

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een ideale samenwerking tussen school en ouders

De essentiële ingrediënten

 1. Elk jaar een startgesprek
  Doel: vanaf het begin contact, vertrouwen en verbondenheid creëren tussen school en ouders.
 2. Individuele gespreksarrangementen
  Doel: efficiënt en op maat werken op basis van de behoefte van het kind.
 3. Een nieuwjaarsreceptie in augustus
  Doel: in het belang van leerlingen is het nodig dat ouders elkaar en elkaars kinderen kennen.
 4. Ouders als ‘buddy’
  Doel: alle ouders in staat stellen ouderbetrokkenheid te tonen.

 

 Belangrijkste tip: Begin het gesprek in tijden van vrede en niet pas in tijden van oorlog!

Hier kun je het uitgebreide verslag van de kennisdelingsbijeenkomst over ouderbetrokkenheid zien.