“Opvoeden tussen thuis, school en de straat”

Uitkomsten themabijeenkomst 17 mei 2013
12-06-2013    Redactie    Nieuwsberichten

Wethouder Lenie Scholten heeft tijdens de VSV conferentie van februari jl. iedereen opgeroepen aan de slag te gaan met dit thema. Dit is onder andere de aanleiding geweest voor deze bijeenkomst waarin de lezing van socioloog en onderzoeker Iliass El Hadioui centraal stond.

Socioloog Iliass El Hadioui ging in deze lezing in op het gelijktijdig opgroeien van jongeren in verschillende leefwerelden met soms onderling tegenstrijdige pedagogische boodschappen. Hij zette aan tot denken door een wetenschappelijk kader te schetsen vanuit de pedagogische driehoek te weten; van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur. In deze driehoek kan een mismatch ontstaan daar waar de verschillende pedagogische boodschappen met elkaar in botsing komen.
Deze mismatch beschrijft El Hadioui als ‘pedagogische meerstemmigheid’. Wanneer er thuis een cultuur heerst van luisteren naar je ouders en vooral doen wat je gevraagd wordt en binnen de school staan eigen inbreng, zelfreflectie en luisteren naar anderen centraal dan is er sprake van tegenstrijdige boodschappen. Daarbovenop kan de straatcultuur lijnrecht tegenover de schoolcultuur staan.

in de straatcultuur geldt het recht van de sterkste. In de schoolcultuur heb je te maken met vaste roosters, dien je op tijd te komen en je aan regels te houden, op straat heb je dat niet.

Op school werk je voor je toekomst, geld op de lange termijn, op straat moet het geld snel zijn. En zo zijn er nog tal van voorbeelden. De jongeren switchen dagelijks tussen drie verschillende “Opvoeden tussen thuis, school en de straat” culturen. Dat is erg lastig, maar de realiteit is dat scholen het soms ongemerkt nog lastiger maken. Zo willen sommige scholen het onderwijs aantrekkelijker maken voor de jongeren door het inhuren van een bekende rapper die het schooljaar opent en in één act alles waar de school voor staat er onder uit haalt.

De vraag nu is: Wat is precies ouderbetrokkenheid en hoe kun je als school het contact met de ouders succesvol organiseren? El Hadioui spreekt over de verschillen tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Daar waar het bij ouderparticipatie draait om het ‘meedoen’ van de ouder op school zoals MR, Oudercomissie en hand- en spandiensten draait het bij ouderbetrokkenheid om iets totaal anders. Ouderbetrokkenheid heeft betrekking op de wijze waarop ouders onderwijsondersteunend gedrag laten zien en de mate waarin ouders contact onderhouden met school over het eigen kind.

El Hadioui pleit er voor om het contact met de ouders op te bouwen en te communiceren in ‘vredestijd’, in tijden dat er niets met het kind aan de hand is. “Creëer een positieve sfeer rondom de betrokkenheid van de ouders”. Daarnaast schetst El Hadoui nog meerdere oplossingsrichtingen zoals het stimuleren van ouder-oudercontacten, klankborden met ouders om uiteindelijk te komen tot een pedagogisch partnership.

Download de PDF van het hele verslag van de conferentie.