Toepassen van de aanpak die succesvol is gebleken

Verlenging convenant
25-03-2015    Redactie    Nieuwsberichten

In 2012 is het vsv-convenant 2012-2015 ondertekend met als doel het aantal vsv-ers verder terug te dringen tot maximaal 25.000 vsv-ers in 2016. De gezamenlijke inspanningen die onderwijsinstellingen en gemeenten in het kader van dit convenant leveren, hebben al resultaat opgeleverd.

Het aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie is ook in de regio Zuid-Oost Brabant gedaald. In het schooljaar 2012 – 2013 194 leerplichtige leerlingen (0,5%), 2013 – 2014 163 leerplichtige leerlingen (0,4%), 2012 – 2013 942 leerlingen van 18 jaar en ouder  (5,2%), 2013 – 2014 819 leerlingen van 18 jaar en ouder  (4,6%). Tegelijkertijd zien we dat het voortijdig schoolverlaten bij de groep 18+ fors is. Hier wordt op dit moment al extra aandacht aan besteed binnen het programma. Er wordt een verzuimagenda 18+ opgesteld door vertegenwoordigers van de gemeenten Eindhoven en Helmond en vertegenwoordigers van het Summa College en ROC Ter Aa.

Doorgaan met succesvolle elementen
Het huidige vsv-arrangement loopt tot en met schooljaar 2014-2015. In de jaarlijkse voortgangsbrief over vsv heeft de minister aangegeven dat zij ook na afloop van het convenant door wil gaan met de succesvolle elementen van Aanval op Schooluitval: focus op een regionale aanpak met vo- en mbo-instellingen, gemeenten en andere ketenpartners, resultaatafhankelijke beloning en transparantie over resultaten van onderwijsinstellingen. Bij voorkeur worden deze elementen verankerd in bestaande wet- en regelgeving. Omdat dit tijd kost, heeft de minister besloten om het huidige vsv-arrangement met een jaar te verlengen. 

Annie van Doremalen geeft aan: ‘Het belangrijkste wat in het verlengingsjaar gaat gebeuren, is het toepassen van de aanpak die succesvol is gebleken binnen één opleiding, op meerdere plekken binnen andere opleidingen implementeren. Natuurlijk dient zo’n aanpak dan op maat gemaakt te worden voor deze specifieke opleiding. Het programma ziet er op toe dat de aanpak ook structureel opgenomen wordt in de werkprocessen, want dan spreken we pas van een echte borging.’

Wat betekent de verlenging concreet?
Verlenging betekent dat alle elementen van de vsv-aanpak een jaar langer doorlopen. Concreet houdt dit het volgende in:  

  • de landelijke vsv-doelstelling van maximaal 25.000 vsv-ers in 2016 (gemeten over schooljaar 2014-2015) wordt doorgetrokken: de landelijke doelstelling luidt dan “maximaal 25.000 vsv-ers in 2017” (gemeten over schooljaar 2015-2016);
  • de normpercentages over schooljaar 2014-2015 gaan ook gelden voor 2015-2016, net als de bijbehorende prestatiesubsidie voor individuele vo- en mbo-instellingen;
  • de middelen voor het regionaal programma worden ook voor schooljaar 2015-2016 beschikbaar gesteld;
  • de decentralisatie-uitkering vsv voor de G4-regio’s wordt ook met één jaar verlengd.