Bijeenkomst VSV contactpersonen

Vierde bijeenkomst


Bijeenkomst 2 maart 2011 van 15.00 uur tot 17.00 uur

Aanwezigen:
H. Molenkamp, Pleincollege Van Maerlant
P. Ariëns, Stedelijk College
C. Kuijpers, Jan van Brabantcollege
M. Jacobs, Commanderij College
H. van de Broek, Commanderij College
B. Wouters, Novaliscollege
H. Abels, Strabrecht College
H. Relou, Montessori College
W. Verleg, St. Sint Lucas – De Eindhovense School
M. van Lierop, Carolus Borromeus College
D. Tijssen, De Groene Campus, Helicon
L. Jussen, Kempenhorst College
A. van Kemenade, SG Were Di
W. de Luij, Helicon opleidingen
B. van der Horst, Helicon opleidingen
A. Rosdorff, De Eindhovense School
K. Boer, Heerbeeckcollege Best
H. van den Beuken, IVO Deurne: Alfrink en Hub van Doorne
E. Kox, Pleincollege Eckart
A. van Ek, Christiaan Huygens College
W. Smits, De Rooi Pannen
F. Verhees, Jan van Brabantcollege
M. Louwers, Jan van Brabantcollege
F. van Stiphout, Vakcollege Dr. Knippenberg
R. Aarts, Dr. Knippenbergcollege
J. Bosch, Pius X College
A. Coolen, ROC Ter Aa
J. Roothans, ROC Eindhoven
K. van Lotringen, regievoerder Gemeente Eindhoven
W. Wagemakers, SWV Eindhoven – De Kempen
R. Kusters, ROC Eindhoven
M. Michiels, regiocoördinator Colo
N. Baars, programmamanager VSV regio Zuidoost- Brabant

Afwezigen:
A. van Vugt, Varendonckcollege,
R. van Weezel, Pleincollege Van Maerlant
I. van Zuijdam, Stedelijk College
D. Hoekstra, Rythovius College
G. Heijmans, Lorentz Casimir Lyceum
I. van Nieuwenhuijsen, Augustinianum
J. Mathijssen, St.-Willibrord Gymnasium
J. Wilbers, Pleincollege De Burgh, Aloysius en De Roosten
H. van de Ven, Sondervick College
P. Smetsers, Pleincollege Bisschop Bekkers
S. Daamen, Pleincollege Nuenen
J. Pijfers, accountmanager OCW
G. van de Wende, directeur SWV Eindhoven-De Kempen
J. Hessing, vertegenwoordiger SWV VO Helmond-Peelland
R. v. Vugt – Gemeente Eindhoven
W. Bijlmakers – vertegenwoordiger Gemeente Helmond-Peelland

1. Welkom, vaststellen aanwezigen.

Nelly Baars heet allen van harte welkom en licht toe dat deze bijeenkomst vooral in het teken staat van het delen van good practice in de vorm van een aantal presentaties. Het doorstroomportfolio zal door Wilma Wagemakers (als rode draad op iedere bijeenkomst) besproken worden, m.n. de sturingsinformatie.

2. Presentatie Mérie Michels / Nelly Baars.

Nelly start haar presentatie door de volgende stelling:Situatieschets 1

Tekorten aan leerwerkbanen leidt er bij het mbo toe dat leerlingen soms niet worden ingeschreven en er op die manier vanuit het kenniscentrum niet tijdig geacquireerd kan worden op leerwerkbanen. Eventuele toekomstige leerlingen worden doorgezet naar het jongerenloket om vervolgens via het UWV geholpen te worden. Dit kost erg veel tijd.Stelling

Een tijdige afstemming tussen onderwijs en het bedrijfsleven kan het vinden van een geschikte werkplek aanzienlijk verkorten.Discussievragen

-hoe kunnen de verschillende kenniscentra eerder zicht
-krijgen op de behoefte aan leerwerkbanen, zodat zij tijdig kunnen acquireren?

-wanneer kan onderwijs hen informeren?
-welke rol heeft de gemeente?

-(werkplein, jongerenloket)?
-wat kunnen we op korte termijn bereiken?

-wat willen we op langere termijn?Reacties van de aanwezigen:

-al in januari in kaart brengen welke leerlingen er welke richting BBL willen doen en vervolgens een gezamenlijke actie met MBO’s en COLO hierop inzetten. Vanaf 1-maart-grens kunnen conclusies getrokken worden waarom sommige leerlingen geen passende leerwerkbaan kunnen vinden. Heeft dit te maken met “beperkingen” bij de leerlingen;
-sommige scholen plaatsen leerlingen in een BOL-opleiding, omdat zij niet geplaatst kunnen worden in een BBL-opleiding;
- waarom hebben we niet eerder zo gehandeld? Wat belemmert het onderwijs?
Men vraagt zich af of er bij COLO geen zicht is op de behoefte aan leerwerkbanen o.b.v. prognoses en gegevens uit de afgelopen jaren;
Andere vraag: Kan onderwijs onbeperkt leerlingen voor een BBL-opleiding afleveren zonder te kijken naar de behoefte van de regionale arbeidsmarkt?
In hoeverre dient onderwijs rekening te houden met de conjunctuur;
COLO kan aangeven welk aanbod er is zodat scholen van tevoren weten hoeveel leerlingen zij kunnen plaatsen. 

NB. Er wordt opgemerkt dat er voor bedrijven financiële stimuleringsmaatregelen zijn als men zich al werkbedrijf aanbiedt.Conclusie
Er wordt een werkgroepje opgestart om zich verder te verdiepen in de bovengenoemde materie. Het groepje bereid een regionaal voorstel voor.
Hieraan zullen deelnemen: Nelly Baars, Jos Roothans, Frans van Stiphout, Wim de Luij en Mérie Michels van COLO.
Op 21 juni zal een voorstel worden gepresenteerd. 


3. Voortgang implementatieproces digitaal doorstroomportfolio.

Wilma Wagemakers geeft aan de hand van beschikbare informatie uit de regionale
webapplicatie inzicht in het verloop van het regionale implementatieprocesEnkele cijfers

4926 leerlingen schoolverlaters VMBO (2853 uit Eindhoven en 2073 uit Helmond)

2853 Eindhoven (1171 nog geen DPF en 1682 wel)
2073 Helmond (1801 nog geen DPF en 272 wel)1417 leerlingen hebben zich aangemeld op een MBO-opleiding in de regio (1029 uit Eindhoven en 388 uit Helmond)

Veel leerlingen melden zich nu nog schriftelijk aan, digitaal laat wat langer op zich wachten.
In april a.s. gaat leerplicht van de gemeente na welke leerlingen nog niet zijn aangemeld. Iedere locatie van een school heeft zijn eigen inlogcode ontvangen. Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs doen niet mee in het convenant VSV maar deze leerlingen melden zich wel aan bij de MBO’s. Op verzoek geeft Wilma hen een inlogcode, zodat ook zij zich digitaal kunnen aanmelden.Inmiddels is er ook een helpdesk ingericht dat via een emailadres benaderd kan worden. Leerlingen kunnen daarvan gebruik maken om vragen te stellen bij het invullen van het doorstroomportfolio.Conclusie
Er start een regionale advies- en afstemmingsgroep Doorstroomportfolio om alle signalen van scholen en leerlingen te bundelen en op te pakken, rapportages te voorzien van adviezen en de kwaliteit van het proces te verbeteren.
De groep bestaat uit decanen voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers intake en loopbaanbegeleiding uit ROC Eindhoven en ROC Ter AA en de projectleiding Wilma Wagemakers en Nelly Baars. 


4. Presentatie door Henk van de Broek van het Commanderij College in Gemert.

Het Commanderij College in Gemert en Laarbeek neemt deel aan een paar creatieve initiatieven om de doorlopende leerlijnen van leerlingen te versterken.
Een aantal leerlingen van de basis beroepsgerichte leerweg van het VMBO zou wellicht naar een niveau 3 opleiding van ROC Ter AA kunnen. Deze leerlingen worden genomineerd door het team van het VMBO, daarna krijgen zij een extra ondersteuningsaanbod op het VMBO. De leerlingen worden "warm" overgedragen. Na de afronding van het VMBO examen gaan deze leerlingen voor een paar dagen in juni naar ROC Ter AA om een project te doen. Daarna besluit het ROC of deze leerlingen mogen starten op niveau 3.

De periode van het examen tot aan de start van het schooljaar op het MBO is erg lang. Waarom gebruiken we die periode niet in het kader van de doorlopende leerlijn? Leerlingen die dat willen, beginnen meteen na het examen op het VMBO (eind mei) aan hun opleiding in het ROC. Leerlingen beginnen aan de eerste ROC module, lopen stage, doen passend vakantiewerk, nemen vakantie en komen aan het begin van het schooljaar met een voorsprong het ROC binnen. Bij dit verslag wordt de presentatie toegevoegd.

Contactgegevens: Henk van de Broek, 06-38042676, brh@commanderijcollege.nl

 

5. Presentatie door Bas Wouters, directeur bij het Novalis College in Eindhoven.

Bas heeft een DVD getoond van het project “de Blauwe Bloem”. Deze DVD laat duidelijk zien hoe leerlingen met een lichte verstandelijke beperking in “de Blauwe Bloem” een eigen en passende leeromgeving krijgen én tegelijk deelnemen aan de hele scholengemeenschap tijdens z.g. integratiemomenten. De leerlingen zijn zo in staat om een meerwaarde aan de school te geven.


De toen nog “Vrije School” heeft dit als pilot opgestart. Een dergelijke aanpak eist veel voorbereiding. De toelating van dergelijke leerlingen is streng. Het moeten cluster 3-leerlingen zijn, zgn. toppers op cognitie (60-70) en zij moeten integratiemogelijkheden laten zien, communicatief en sociaal vaardig zijn.

Ook de vorm van het schoolgebouw is belangrijk. Een centrale bouwschool werkt stimulerend voor bijvoorbeeld autistische leerlingen. Het biedt hen een gevoel van veiligheid. Ook de routing van school naar de buitenwereld is er op aangepast. Er moet dus een hoge mate van veiligheid zijn op de school, wat op het Novaliscollege d.m.v. het gebouw, een goed plan en de buddy’s geboden wordt. Per klas is er een maximum van 12 leerlingen. Hierop staat 1 docent en 2 assistentes. Ervaring leert dat dit echt een maximum is qua organisatie en aandachtverdeling.De organisatie is financieel mogelijk. Per geplaatste kind krijg je als school naast de reguliere bekostiging ook andere budgetten w.o. het persoonsgebonden budget en de leerling gebonden financiering.Valkuilen:

-een leraar kan bepaalde vaardigheden missen om deze kinderen te begeleiden en stimuleren. Dan komt zo’n leerling dus klem te zitten:

-evaluatiegesprekken waarbij er duidelijk meningsverschillen waren tussen docent en assistenten. Noodzaak om een externe begeleider als arbiter (voorzitter) te laten optreden;

-integratie moet zeer nauwkeurig voorbereid worden, je kunt deze leerlingen niet zomaar mixen met leerlingen in een reguliere schoolsituatie i.v.m. grotere stressgevoeligheid van deze speciale groep.

Mochten er nog vragen zijn, dan is Bas bereid die te allen tijde te beantwoorden.

Contactgegevens: Bas Wouters, 040-2969310, b.wouters@novalis.nl

6. Presentatie door Mark Vogels van het Were Di in Valkenswaard.

Mark geeft een presentatie over “de Vluchtheuvel’, de interne reboundvoorziening
van Were Di. Vooral Zorg op Maat is in deze voorziening uitgangspunt gericht op het verbeteren van vaardigheden en houding van de leerling. Zij werken vooral met gedragsmoeilijke leerlingen.
Per ruimte zijn er 6 leerlingen. Taakgerichtheid en vaardigheid van de leerling worden steeds in balans gebracht. Is de taak te hoog t.o.v. zijn/haar vaardigheid gaat de taak naar beneden. Is de vaardigheid in niveau gestegen, stijgt de taak mee. Ouders worden zeer nauw bij deze begeleiding betrokken. 1x per 3 weken evalueert men met de ouders. Tevens wordt er een dagschrift bijgehouden, na iedere les en na een hele lesdag en worden ouders gevraagd die te ondertekenen.

Bij dit verslag wordt de presentatie toegevoegd.
Contactgegevens: Ad van de Kemenade, 06-26970094, kmn@sgweredi.nl


7. Sluiting.


Alle presentaties worden ook op de regionale website geplaatst met de contactgegevens van de presentatoren. (www.vsvzobrabant.nl)!


Datum volgende bijeenkomst d.d. 21 juni 2011 (15.00-17.00 uur) is vastgesteld.

Presentaties

De Vluchtheuvel Powerpoint VSV (ppt)

Presentatie EBB + Innovatieprijs VSV 2 maart (ppt)