Verzuim heeft alles te maken met gezien worden

Fijn dat je er bent!
15-02-2016    Redactie    Nieuwsberichten

In de afgelopen jaren zijn veel scholen bezig geweest met het terugdringen van verzuim. Het is één van de belangrijkste signalen van voortijdig schoolverlaten. Ondanks alle inspanningen zijn er nog steeds studenten die veel verzuimen.

Fijn dat je er bent
‘Verzuim heeft alles te maken met gezien worden dus fijn dat je er bent!’, vertelt Anke Coolen (inhoudelijk ondersteuner Aanval op schooluitval). ‘Ik heb een collega die kent geen genade. Met de armen over elkaar staat ze in de deuropening van lokaal en controleert bij elke arriverende leerling of hij zijn boeken bij zich heeft. Als er ook maar één lullig schriftje ontbreekt, zegt ze kil: ‘Geen boek, geen les,’ waarna de leerling afdruipt, zich kleiner voelend dan een pissebed….. ‘

In de bundel ‘Wie heeft er wel een boek bij zich?’ deelt Johan Goossens zijn ervaringen in de klas, waarover hij eerder schreef in zijn veelgelezen column in Het Parool. Het is een openhartig, geestig en ontroerend verslag van een jonge leraar die zich begeeft in het oog van de storm: voor de klas op een ROC in de Randstad.

Lees de column ‘Geen boek, geen les’

Leerplicht plus MBO
‘Ik ben nu in de school en krijg steeds meer respect voor docenten!’, zegt Huib van Koppenhagen. In
het kader van de pilot Leerplicht plus is hij als leerplichtambtenaar verbonden aan Summa Business. Als eerste zorgt leerplicht plus ervoor dat er frequent contact is met het MBO, om uit te leggen wat leerplicht en RMC doen, elkaar te kennen en in een vroeg stadium van verzuim te kunnen overleggen. Marinel van Melis: ‘Je hoort veel in de koffiekamer en bij de lunch! Docenten zeggen nu te weten wat leerplicht voor hun kan betekenen.’ Bovendien: vreemde ogen dwingen. Voorstudenten zijn de rollen duidelijk.

Meer info over leerplicht plus vind je hier
Verzuimcoördinator VO
Karin Wijlaars en Doortje Vervoordeldonk van het Varendonck college geven aan verzuimcoördinator te zijn waardoor verzuim meer ligt in de tweede en derde lijn en er op basis van wettelijke regelgeving meldingen gedaan worden. Mede door een grotere afstand tot de leerling en ouders wordt eerder hulp ingeschakeld en kan meer preventief gehandeld worden. Zij nemen een deel van de taken van de teamleiders en mentoren over.

‘Het Vakcollege Helmond is dit schooljaar gestart met een verzuim coördinator’, geeft Afke Heeren aan. De verantwoordelijkheid en de acties liggen daarmee niet meer bij de mentor waardoor de drempel om contact op te nemen met leerplicht veel lager is. Daarmee lijkt de ‘angst’ voor leerplicht meer in het MBO dan in het VO te liggen.

Ziekteverzuim
Na meer dan 1 week ziekteverzuim wordt contact opgenomen met de mentor waarbij signalen gezamenlijk besproken worden. Vervolgens neemt de mentor telefonisch contact met de ouders op. Waar nodig worden ouders op school uitgenodigd en soms wordt de GGD of de schoolarts ingeschakeld. In ieder geval wordt elke vier weken een verzuimstaat ingevuld. De conciërge is daarbij een belangrijke spil in het signaleren.

Oorzaken verzuim
Pieter Dovens van stichting stimulans Veldhoven geeft aan dat verzuim altijd een oorzaak heeft en je vooral daar aandacht aan moet besteden. Hij pleit ervoor per jongere met multi problematiek een casemanager te benoemen die al aan de voorkant van het probleem kan handelen. Leerplicht is daar een onderdeel van en kan ondersteunen en waar nodig repressie geven. Het aantal hulpverleners
rondom een jongere is soms schrikbarend en zij weten vaak van elkaar niet wie wat doet. In Helmond wordt samengewerkt met Schoolmaatschappelijk werkers en opvoedondersteuners uit de wijkteams waardoor snelle acties mogelijk zijn.

De foto’s van de bijeenkomst vind je hier.

Het complete verslag van deze bijeenkomst vind je hier.