De voorlopige VSV-cijfers over het schooljaar 2013 – 2014

Vooral mbo-scholen doen het beter
10-02-2015    Redactie    Nieuwsberichten

Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ronden met succes hun opleiding af. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met 1970 ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel voortgang te boeken. De uitval daalde daar naar 5,2%.

Minister Bussemaker is positief over de stijging van het aantal jongeren dat met een diploma van school komt. “Een goede toekomst begint gewoon met een diploma. Bij een sollicitatie sta je zonder diploma meteen 1-0 achter. Het is daarom positief dat meer jongeren met succes hun opleiding afronden en daardoor een betere start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Daar profiteert iedereen van. Niet alleen jongeren zelf, ook de samenleving als geheel. Elke jongere die zonder diploma de school verlaat is en blijft er één teveel."

De bewindsvrouw wil dat scholen en gemeenten komende tijd meer aandacht gaan besteden aan de groep jongeren die vanwege een opeenstapeling van problemen uitvalt. “Zij zijn gewoon extra kwetsbaar. We moeten alles op alles zetten om ook deze jongeren op het juiste spoor te houden, zodat ook zij met een diploma op zak aan hun toekomst kunnen bouwen. En niet het risico lopen af te glijden naar criminaliteit, drugs of zelfs radicalisering. Zorg dus dat zij zich op school gemist voelen, zoek ze op en spreek ze aan.”

Binnenkort maakt minister Bussemaker afspraken met de mbo-scholen over de verdeling van financiële middelen. Scholen die laten zien dat zij werk maken van beter onderwijs worden daarvoor beloond. De aanpak van voortijdig schoolverlaten is daarbij een belangrijk thema.

Infographic landelijke cijfers

Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ronden met succes hun opleiding af. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met 1970 ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel voortgang te boeken. De uitval daalde daar naar 5,2%.

Gingen in het schooljaar 2001-2002 nog zo’n 71.000 jongeren voortijdig van school. Zo’n twaalf jaar later is dit aantal gedaald met ruim 60% tot 25.970. Hiermee komt de kabinetsdoelstelling van 25.000 vsv’ers in 2016 in zicht. In Europees verband behoort Nederland dan ook tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Vergeleken met de 27 EU-lidstaten als geheel (13,5%) heeft Nederland een relatief laag percentage schooluitvallers (9,1%).

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren die van school gaan zonder een diploma dat hen voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt (startkwalificatie). Dit is een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo 2 of hoger. Jongeren tot achttien jaar hebben een kwalificatieplicht. Zij moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben behaald.

Regio Zuidoost-Brabant daalde het aantal VSV-ers
Minister Bussemaker van Onderwijs zegt in een persbericht dat vooral mbo-scholen het beter doen. Dat geldt ook voor de twee mbo-scholen in onze regio. Het ROC Ter AA heeft een spectaculaire daling weten te realiseren: het aantal vsv'ers in schooljaar 2013/2014 was 108 (4,1% van het totaal aantal deelnemers van ROC ter AA) en dat is een vsv reductie van maar liefst 26,6% ten opzichte van schooljaar 2012/2013.  Het Summa College heeft ook een daling gerealiseerd: het aantal vsv'ers was in schooljaar 2013/2014 was 589 (5,3% van het totaal aantal deelnemers) en dit is een daling van 2,9% ten opzichte van schooljaar 2012/2013. De cijferbijlage kunt u hier downloaden.