Vervolgaanpak van voortijdig schoolverlater periode 2016 - 2020

Voortbouwen op goede resultaten
23-09-2016    Redactie    Nieuwsberichten

In augustus 2016 eindigde de VSV-convenantperiode. In de periodes tussen 2008-2012 en 2012-2016 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, besturen van voortgezet onderwijs en mbo samen met de RMC-contactgemeenten convenanten afgesloten over reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelde middelen ter beschikking voor de uitvoering van regionale VSV-programma’s. Landelijk zijn we erin geslaagd het aantal vsvs-ers terug te dringen van 71.000 in 2002 naar 24.451 in 2016. In onze regio hebben we de volgende resultaten bereikt.

Schooljaar Aantal vsv-ers Percentage vsv-ers
2012 - 2013 1.099 1,9%
2013 - 2014 976 1,7%
2014 - 2015 1.045 1,8%

Voor de periode 2016-2020 stelt de minister opnieuw middelen ter beschikking voor een vervolgaanpak van voortijdig schoolverlaten. De urgentie om schooluitval aan te pakken blijft onverminderd hoog. Het uitgangspunt voor de periode van 2016-2020 is dat we vol doorgaan met de aanpak van vsv en daarbij de groep kwetsbare jongeren mee nemen.

We behouden succesfactoren als het vsv-programma, bestuurlijk commitment en transparantie over de resultaten. Tegelijk is blijvende aandacht nodig en streven we naar een sluitend vangnet.

In de stuurgroep VSV/jongeren in een kwetsbare positie zijn de volgende zaken vastgesteld:

  • Notitie: Kaders voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, rmc regio 37 Zuidoost-Brabant (Zie bijlage: Kaders voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie) 
  • Profielen en indicatoren, waar de programmamaatregelen zich op gaan richten (Zie bijlage: Profielen en indicatoren) 
  • Procedure indienen van projectaanvragen voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie ( Zie bijlage: Procedure indienen van projectaanvragen) 
  • Format aanvraag (Zie bijlage: Format aanvraag 2016-2017 projectplannen)

Deze documenten vormen de basis voor de nieuwe projectaanvragen die ingediend kunnen worden voor het schooljaar 2016-2017. De projecten kunnen door de scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs ingediend worden via hun Samenwerkingsverband. Voor de mbo-instellingen geldt dat een aanvraag via de vertegenwoordiger in de regiegroep dient te verlopen. 

De aanvragen dienen voor 1 november 2016 binnen te zijn. De regiegroep bereidt op basis van de ingediende projecten een advies voor dat in de vergadering van de stuurgroep van 7 december 2016 tot besluitvorming gaat leiden.

Annie van Doremalen en Brigitte van Hout
Programmamanagementteam RMC-regio 37

Bijlagen: