Introductie 2 nieuwe monitoren VSV in Beeld en Na het VO

VSV-bijeenkomst gemeenten
25-04-2013    Redactie    Nieuwsberichten


Op 9 april vond een regionaal VSV-overleg plaats voor de beleidsmedewerkers van de gemeenten in Zuidoost-Brabant. Het doel van dit overlegwas dat kennis werd gedeeld en van gedachten gewisseld werd. Dit over lopende trajecten en toekomstige onderwerpen van voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim. Ook gesignaleerde knelpunten in de VSV-aanpak werden besproken, de trends en ontwikkelingen zijn doorgenomen en het ingezette beleid tegen het licht gehouden.

Tijdens deze dag is het Convenant VSV uitvoerig toegelicht. De aanwezige gemeenten toonden grote interesse. Er was behoefte aan een verdiepende bijeenkomst, deze staat gepland in juni 2013.

Ook zijn er 2 regionale monitoren gepresenteerd: VSV in Beeld en Na het VO.

VSV in Beeld

VSV in Beeld komt tot stand op basis van regionale samenwerking met de VO en MBO scholen. Er is een  veelheid aan cijfers beschikbaar welke maandelijks worden geactualiseerd. Daarnaast heeft VSV in Beeld goed zicht op de regionale groep VSV-ers die wordt gecontroleerd totdat ze herinstromen of  23 jaar zijn.

Na het VO is een werkwijze waarmee jongeren die de overstap van VO naar MBO maken gevolgd worden zodat ze in beeld blijven en ingrijpen mogelijk is als ze niet doorstromen.

Wat kunnen gemeenten nu met deze cijfers? 

Nu is zichtbaar welke scholen een hoog aantal voortijdig schoolverlaters hebben. Dit biedt bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar van de betrokken school een goed beeld van de redenen van het schoolverlaten. Gemeenten kunnen met de leerplichtambtenaar in overleg om dit te bespreken, zodat ze hierop actie kunnen ondernemen en mogelijk de kwaliteit kunnen verbeteren.

Het regionaal overleg werd afgesloten met een presentatie van het traject “Herpositionering bestrijden voortijdig schoolverlaten en verzuim”. Dit traject is het afgelopen jaar in uitvoering genomen bij de 21 regiogemeenten en tot doel heeft de functie van leerplicht, loopbaanbegeleiding en outreachend medewerker te versterken. De herpositionering is ook nodig om op alle wijzigingen en veranderingen die met de transities jeugdzorg, WMO en Passend onderwijs komen gaan, goed en adequaat te kunnen anticiperen.