‘We moeten terug naar het begin; de school’

VSV-conferentie Heeze
16-01-2012    Redactie    Nieuwsarchief

Margreet de Leeuw wethouder zorg, welzijn, jeugd en onderwijs uit Helmond.

Margreet de Leeuw wethouder zorg, welzijn, jeugd en onderwijs uit Helmond. Scholten gelooft dat de aanpak van voortijdig schoolverzuim de komende jaren meer dan voorheen in het teken van preventie moet staan. ‘Nu komen we heel vaak pas in actie als het al fout gelopen is met een leerling. Dan is er al veel tijd verspeeld. We moeten terug naar het begin: de school. Ik wil inzetten op meer overleg met het onderwijs over hun zorgplannen en verzuimbeleid. Ook jongeren zelf krijgen wat mij betreft een actievere rol. Bijvoorbeeld via ‘maatjesprojecten.’

Daarnaast is de wethouder uit Eindhoven een groot voorstander van een ‘integrale aanpak.’ ‘Als een jongere problemen binnen de schoolmuren krijgt is er vaak meer aan de hand. Dan kan er in het gezin iets niet in orde zijn, of heeft zo’n student schulden of een beginnend drugsprobleem.

Om zicht te krijgen op de totale puzzel is het nodig dat er meer samenwerking komt tussen alle partijen die bezig zijn met zo’n jongere. Juist om dat die schooluitval mij echt raakt wil ik van die partijen horen hoe wij als gemeente hen kunnen helpen de samenwerking die nodig is op te pakken. ’

Relatie tussen ouders en school

Ook De Leeuw wil dat ‘voorkomen is beter dan genezen’ een belangrijke pijler wordt onder het nieuwe VSV Convenant. Om dat te realiseren is het volgens de wethouder nodig dat de ‘afstand tussen school en ouders’ wordt verkleind. ‘Daarmee is snelle winst te behalen’, verwacht zij. In die zin ziet zij wel iets in de recente oproep van de onderwijsminister aan de ouders van Nederland om zich meer te bemoeien met het onderwijs van hun kinderen. ‘Een goede relatie tussen ouders en docenten voorkomt dat je elkaar alleen maar spreekt op het moment dat het slecht gaat met een scholier. Scholen moeten ouders het gebouw intrekken, en ouders moeten makkelijker op bijvoorbeeld een mentor afstappen. In het basisonderwijs is dat de normaalste zaak van de wereld.’

De Leeuw vindt dat daarnaast geïnvesteerd moet worden in beter onderwijs. ‘Een leraar die met passie zijn vak beleeft en dat op een klas weet over te dragen, inspireert jongeren tot goede prestaties. Het beroep van leerkracht heeft nog steeds te weinig aanzien. Terwijl een goede docent goud waard is. Scholen kunnen dat meer faciliteren. En kijk ook eens naar de vakken zelf. We hebben nog steeds geen verplichte lessen in sociale vaardigheden. Terwijl dat vaak hard nodig is.’

Voor Scholten heeft tijdens de conferentie voor de zoveelste keer duidelijk gemaakt dat succesvolle kant en klaar recepten voor het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters in Zuidoost-Brabant ten enenmale ontbreken. ‘Samen met de scholen’. moeten we veel meer naar maatwerk toe. Ook organisaties buiten het onderwijs kunnen daaraan een steentje bijdragen. Welzijn Eindhoven bijvoorbeeld treft veel jongeren uit het MBO buiten schooltijd. Die kennis en ervaring kunnen heel bruikbaar zijn als je een probleemleerling weer op het juiste spoor probeert te krijgen.’

Etiket kwijt raken

Zowel het onderwijs als de lokale overheid krijgen de komende jaren veel voor de kiezen. Het Passend Onderwijs komt er aan en de uitvoering van de jeugdzorg en de AWBZ wordt naar de gemeenten overgeheveld. Lenie Scholten vreest niet dat dit ten koste van de ‘aanval op VSV’ zal gaan. ‘Ik zie dit eerder als kansen dan als bedreigingen. Passend Onderwijs dwingt scholen de begeleiding van kwetsbare leerlingen beter te organiseren. Ook voor de kinderen in kwestie is het goed. Zij blijven daamee in een normale setting, raken daardoor hun etiket kwijt. En de specialisten van jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg zullen hun werk vaak meer op school zelf verrichten.’

Ook Margreet De Leeuw is niet bang voor de veranderingen die op til zijn, maar plaatst tevens een kanttekening. ‘Financieel wordt het allemaal een stuk minder. Dat stelt hoge eisen aan onze creativiteit. ‘Dat haar eindoordeel over de vooruitzichten toch positief is, komt doordat zij weer andere kansen ziet voor de scholieren en studenten van de toekomst. ‘Als we ze zover hebben dat ze met een startkwalificatie uit school stappen is het vooruitzicht op een baan goed. We krijgen in de regio elke dag tien technische vacatures niet ingevuld. Zo’n perspectief kan heel motiverend zijn als je op school zit.’